Záruka

Záruční podmínky

Tyto záruční podmínky platné s účinností od 1. 7. 2018 na území ČR a SR stanoví zásady prodeje a záruční podmínky včetně řešení záručních a mimozáručních oprav. Podmínky se vztahují výhradně na dodávky a služby firmy NILAN s.r.o.

Kupující nabývá vlastnické právo na zboží až po jeho řádném převzetí a po provedení úhrady úplné smluvní sjednané ceny. Doprava zboží je na náklady a riziko kupujícího, není-li dohodnuto jinak. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Objednal-li si kupující zboží včetně dodání, montáže a zprovoznění prodávajícím, záruka na zboží počíná běžet ke dni, kdy je datován „Protokol o zprovoznění ventilačního zařízení“. Obecně platí, že místem plnění, tj. dodání zboží se rozumí buď přímo sídlo prodávajícího, nebo jeho předání prvnímu dopravci v sídle prodávajícího k přepravě. Kupující je povinen sdělit adresu dodání a kontaktní osoby a zajistit přítomnost personálu a techniky nutné pro složení zboží. V případě, že kupující není schopen toto zajistit, je bezodkladně povinen vyrozumět prodávajícího a navrhnout změnu termínu dodávky. Je-li objednáno zboží včetně jeho montáže a zprovoznění, je místem plnění místo, kde je zboží uvedeno do provozu.

Kupující, pověřená osoba, případně přepravce, je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat její obsah, úplnost a zjevnou neporušenost (např. poškozený nebo protržený obal, poškození povrchů, palet, atd.) a potvrdit tuto skutečnost podpisem. V případě zjevného poškození zásilky je kupující povinen napsat rozsah škody do přepravního listu, nechat potvrdit tuto skutečnost přepravci. U přímého odběru zboží u prodávajícího se poškození zapisuje do záručního listu. O zjištěném poškození je kupující povinen do 24 hodin informovat prodávajícího.

V případě nesplnění výše popsaných podmínek ztrácí kupující nárok na reklamaci vad zboží, které vznikly z titulu přepravy a prodávající se pro takový případ zbavuje odpovědnosti za kompletnost a kvalitu zásilky. Prodávající rovněž neposkytuje záruku na zboží, které nebylo uvedeno do provozu bez zbytečného odkladu po jeho dodání či bylo před montáží nevhodně skladováno. Obecně platí, že záruka se vztahuje pouze na vady funkce zboží. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodnou manipulací, dopravou, nevhodným skladováním, nedodržením návodu k obsluze, chybnou montáží, nebyla-li prováděna prodávajícím, svévolným neodborným zásahem, nevhodným použitím, nedodržením požadavků na připojená zařízení dodávaná třetí osobou (jištění, ochrany,…), násilným poškozením, živelnou katastrofou, extrémními provozními podmínkami a vlivy, účinky elektromagnetického rušení, apod.

Zařízení jsou určena pro vnitřní instalaci do prostor, kde teplota nepoklesne pod 5 °C. Na vady vzniklé porušením instalačních podmínek se záruka nevztahuje. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení. U výrobku, které zákazník zakoupil za nižší cenu, se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruku zásadně nelze uplatnit při zanedbání povinné údržby (například zanedbání výměny znečištěných filtrů, ochranné anody apod.). Prodávající neručí za škody, které nevznikly bezprostředně na dodaném zboží. Nárok na záruku rovněž zaniká, bylo-li provedeno jakékoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupi, dále pokud zboží má porušené ochranné pečetě, nálepky. Záruka nepokrývá náklady na jakékoliv seřizovací a nastavovací práce spojené s běžnou údržbou zařízení, ani na servisní položky jako je běžný spotřební materiál nutný k bezporuchovému provozu (např. vzduchový filtr). Záruka rovněž nepokrývá montáž a demontáž k rozvodným soustavám VZT, vody, topení, elektro nebo venkovním jednotkám.

Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s kompletním příslušenstvím a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům – nejlépe v originálním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi, příslušenstvím a řádně vyplněným originálem záručního listu a kopii dokladu o koupi. V případě nedodání originálu záručního listu je pro potřeby uznání záruky požadováno dodání originálu prodejního dokladu o koupi, ze kterého lze jednoznačně identifikovat, že byl vydán při koupi reklamovaného zboží. V prodejním dokladu je uveden datum prodeje, identifikace prodejce, název zboží, typové označení zboží, šarži výrobku nebo výrobní číslo, pokud je uvedeno na výrobku. Zboží má být předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození.

Záruční reklamaci musí uplatnit přímý odběratel (viz záruční list) u prodávajícího zásadně písemně, s podrobným popisem závady se specifikací celého systému zařízení a s jeho označením včetně výrobních čísel. Prodávající zpětně ihned potvrdí, zda se jedná skutečně o časově oprávněnou reklamaci a sdělí kupujícímu navržený způsob řešení. Na vyřízení řádně uplatněné reklamace má prodávající lhůtu v délce trvání 30 dnů. V případě, že je nutná oprava zboží na místě, sdělí prodávající kupujícímu datum a přibližnou hodinu příjezdu servisního technika. Na místě opravy pak bude vyplněn protokol o reklamaci se závěrem o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace, který kupující musí podepsat, případně s vlastním komentářem. Způsob úhrady všech vzniklých nákladů odvozen od oprávněnosti reklamace. Při neoprávněné reklamaci budou náklady na opravu včetně dopravy technika účtovány kupujícímu v celé výši fakturovány kupujícímu podle platného servisního ceníku firmy NILAN s.r.o. Místně příslušným soudem pro rozhodování sporů mezi prodávajícím a kupujícím je obecný soud prodávajícího.

<< Zpět

–>